قواعد طراحی و استفاده از وسایل حفاظت کننده(2)

میله آشکار کننده عایق شده

آشکارکردن سریع تغذیه غلط همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است با استفاده از یک میله حس کننده عایق قابل انجام است.

برای مشاهده انواع گیربکس هلیکال اینجا کلیک کنید.

وقتی که میله عایق به ورق فلزی برخورد میکند که نشان دهنده تغذیه غلط میباشد.مدار بسته شده و سولنوئید فعال میشود و کنتاکتهای N-C رله ضامن باز میشود و در نتیجه دستور قطع پرس را میدهد.

عملیات پرسکاری اتوماتیک
برای جلوگیری از توقف ناخواسته پرس قطر میله A باید 10 تا 20% کوچکتر از قطر سوراخ واقع در روی ورق و قطر سوراخ مقابل آن در طرف ماتریس باشد.

درغیر اینصورت لبه های ورق و پلیسه ها ممکن است باعث تحریک ناخواسته سیستم گردد.

در شرایط عادی تولید سیم متصل شده به میله عایق هیچ جریان الکتریکی را عبور نمیدهد.حال اگر میله با سطح ورق تماس یابد یعنی یک تغذیه غلط صورت گیرد،جریان داخل سیستم عبور خواهد نمود.اگر سم پاره شود و با سطح متصل به بدنه تماس نداشته باشد پرس به کار ادامه خواهد داد بدون اینکه سیستم حفاظت کننده بر عملکرد نظارت داشته باشد.ولی حسن استفاده از این روش این است که میتوان تعداد زیادی میله آشکارکننده را در قالب نصب نمود که تمام آنها با یک رله کار کنند و بدین ترتیب هر میله محافظت خود را از قالب به طور مجزا انجام میدهد.

عملیات پرسکاری اتوماتیک
آشکارکننده تغذیه غلط فنری

در اینجا یک آشکارکننده تغذیه غلط که استفاده ازآن بسیار رایج است و دارای یک دکمه برجاکننده دستی است در شکل 9 نشان داده شده است.این وسیله نسبت به دیگر وسایل حفاظت کننده قبلی احتیاج به فضای بیشتر و عملیات ماشین کاری بیشتر برای نصب دارد .اما استفاده از کلید در این روش نیاز به رله را برطرف میکند و باعث میود مدار الکتریکی ساده تر شود.

با این حال چنانچه لازم باشد از کلید ولتاژ زیاد عبور کند بهتراست از رله استفاده شود.فشار دادن کلید برجاکننده نباید باعث شود پرس شروع بکار نماید.البته این درصورتی است که به هنگام قطع پرس کلید اصلی پرس نیز قطع گردد.

پیچ تنظیم باید طوری تنظیم شود که با کوچکترین حرکت میله آشکار کننده کلید عمل کند و بنابراین تغذیه غلط به سرعت آشکار میگردد.

کلید به کفشک پایین قالب متصل میشود.کلید استفاده شده باید دارای کورس حرکتی طولانی باشد تا درصورت انحراف زیاد میله آشکارکننده فشار مکانیکی به کلید وارد نشود.

میله آشکارکننده هم میتواند به عنوان میله آشکارکننده تغذیه غلط به تنهایی و هم به عنوان میله جستجوگر مورد استفاده قرار گیرد.

عملیات پرسکاری اتوماتیک
کلید فنری با تحریک بادامکی

همانطور که درشکل 10 نشان داده شده میتوان به جای اهرم از یک بادامک برای تحریک کلید الکتریکی استفاده نمود.

یک قسمت مسطح درانتهای میله آشکارکننده ماشین کاری شده است که از چرخش این میله حول محور خود جلوگیری نماید و هم چنین راهنمایی باشد که بادامک همیشه به هنگام به وجود آمدن یک تغذیه غلط داخل شیار بادامک واقع شود.این سیستم آشکارکننده تغذیه غلط هم چنین میتواند به عنوان میله جستجوگر نیز استفاده شئد.با این همه باید به خاط داشت که این وسیله و یم های متصل به آن همراه با قالب دائما در حال حرکت هستند و ممکن است این سیم ها قطع شوند.در صورتی که از ولتاژ بیش از 24 ولت استفاده شود ممکن است شرایط خطرناکی برای اپراتور به وجود آید.

چنانچه سیم های مسی در معرض خم و راست شدنهای دائمی واقع شوند به تدریج کار سخت شده و خواهند شکست.سیم های افشان در این مورد دارای عملکرد بهتری هستند و توصیه میشود هرگاه که خم و راست شدن سیم اجتناب ناپذیر باشد از آنها استفاده نمود.

برای ارتباط با شرکت شهباز گیربکس اینجا کلیک کنید.

آشکارکننده نبودن قطعه

آشکارکردن نبودن قطعخ در کانال هدایت کننده وظیفه وسیله ای است که در شکل 11 نشان داده شده است.وقتی قالبهای چند مرحله ای با سرعت زیادی کار میکنند مقدار زیادی دورریز ممکن است در زمان کوتاهی به وجود آید که باعث هدررفتن مواد و بدتر از آن مخلوط شدن قطعات بد و خوب میشود.وقتی یک ظرف پراز قطعه که فقط درصد کمی از آن قطعات دورریز است مشکلات زیادی در جداکردن انها بوجود خواهد آمد.اما مهمتر از آشکار کردن قطعات دور ریز جلوگیری از تصادمات به دلیل انباشت قطعات در ایستگاه های قبل است.

این وسیله چنین شرایطی را آشکار کرده و پرس را قبل از بوجود آمدن صدمه ای متوقف میسازد.

عملکرد عادی-وقتی که قالب حرکت رو به پایین انجام دهد و قطعه نیز ذر جای مناسب خود قرار دارد.میله آشکارکننده به طرف بالا رانده میشود و در این حالت کلید الکتریکی تحریک نشده و پرس نیز به عملکرد خود ادامه خواهد داد.

نبودن قطعه- اگر قطعه وجود نداشته باشد یا در جای مناسب خود قرار نداشته باشد میله آشکارکننده بهپایین می افتد و پیچ تنظیم کلید الکتریکی را فعال میکند و با این کار پرس متوقف میگردد.پس از برطرف کردن اشکال به وجود آمده میتوان با برجاکردن کلید به حالت N-C و با روشن کردن مجدد پرس عملیات را دوباره از سر گرفت.

کلید حفاظت کننده از قالب

اگر ضربه گکیر نشان داده شده در شکل 12 گیر کند یا عمل خود را به درستی انجام ندهد پرس بلافاصله متوقف میشود تا از بروز صدمات جدی به قالب جلوگیری گردد.

عملکرد عادی- در نقطه پایین کورس حرکتی قالب ضربه گیر به طرف بالا رانده میشود.

با این حرکت بادامک به طرف راست حرکت میکند و در صورتی که غلتک در مقابل بادامک قرار داشته باشد باعث تحریک کلید اصلی میشود اما بادامک در زیر غلتک کلید قرار دارد و مدار قطع نشده است.با حرکت قالب رو به بالا توسط یک پین فنردار ضربه گیر به پایین رانده میشود و بادامک پیش از اینکه کلید را تحریک کند به طرف چپ حرکت میکند.بنابراین پرس سیکل خود را تمام کرده و سیکل بعدی را آغاز میکند.

آشکار کردن عمل خطا-

در عملکرد عادی بادامک دائما به داخل و خارج حرکت میکند و این حرکت بادامک در زیر سطح کلید الکتریکی انجام میشود.

اگر ضربه گیر به پایین (موقعیت عادی)باز گردد بادامک در بیرون نگه داشته میشود و با بازگشت قالب به بالا باعث تحریک کلید الکتریکی خواهد شد.